5 Δεκ 2010

ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Σιναϊτικός Κώδικας (Λατ. Codex Sinaiticus) είναι ένας αρχαίος χειρόγραφος κώδικας που περιέχει τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και ένα μέρος των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Φυλάσσεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου όπου καταγράφεται ως Add. 43725 και στη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Λειψίας – Αλβερτίνα.
Εκλάπη υπό του Κόνσταντιν φον Τίσεντορφ (Constantin von Tischendorf) απο το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στους πρόποδες του Όρους Σινά, στην Αίγυπτο, το 1859.

Το κείμενο της Καινής Διαθήκης καλύπτει 148 φύλλα, είναι πλήρες και ακέραιο ενώ περιλαμβάνονται δύο βιβλία που δεν αποτέλεσαν μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης: η Επιστολή Βαρνάβα και ο Ποιμένας του Ερμά. Όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη, περιέχεται η μετάφραση των Εβδομήκοντα στα Ελληνικά, ενώ διασώζονται μόνο κάποια τμήματά της. Συγκεκριμένα ο κώδικας περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα εξής βιβλία: Γένεση, Αριθμοί, 1 Χρονικών, 2 Έσδρας, Εσθήρ, Τωβίτ, Ιουδήθ, 1 Μακκαβαίων, 4 Μακκαβαίων, Ησαΐας, Ιερεμίας, Θρήνοι, Ιωήλ, Αβδιού, Ιωνάς, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίας, Αγγαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας, Ψαλμοί, Παροιμίες, Εκκλησιαστής, Άσμα Ασμάτων, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ και Ιώβ.
1:1

χαιρετε ϋϊοι και θυ

γατερεϲ εν ονο

ματι κυ του αγαπη

ϲαντοϲ ημαϲ εν ι

ρηνη

2

μεγαλων μεν οντω

και πλουϲιων τω

του θυ δικαιωμα

των ειϲ ϋμαϲ ϋπερ

τι και καθ υπερβο

λην ϋπερευφρε

νομε επι τοιϲ μα

καριοιϲ και ενδο

ξοιϲ ϋμων πναϲιν

ου το εμφυτον τηϲ

δωρεαϲ πνικηϲ

χαριν ειληφαται

3

διο και μαλλον ϲυ

χαιρω εμαυτω ελ

πιζων ϲωθηναι

οτι αληθωϲ βλε

πω εν υμιν εκκε

χυμενον απο του

πλουϲιου τηϲ αγα

πηϲ κυ πνα εφ υ

μαϲ ουτω με εξε

πληξεν επι ϋμω

η επιποθητη οψιϲ

4

ϋμων πεπιϲμε

νοϲ ουν τουτο και

ϲυνιδων εμαυτω

οτι εν υμιν λαλη

ϲαϲ πολλα επιϲτα

μαι οτι εμοι ϲυνω

δευϲεν εν οδω δι

καιοϲυνηϲ κϲ και

παντωϲ αναγκα

ζομε καγω ειϲ του

το αγαπαν ϋμαϲ υ̇

περ την ψυχην μ(ου)

οτι μεγαλη πιϲτιϲ

και αγαπη εγκα

τοικει εν υμιν ελ

πιδει ζωηϲ αυτου

5

λογιϲαμενοϲ ου

τουτο οτι εαν με

ληϲη μοι περι ϋ

μων του μεροϲ τι

μεταδουναι αφ ου

ελαβον οτι εϲται

μοι τοιουτοιϲ

πναϲιν ϋπηρετη

ϲαντι ειϲ μιϲθον

εϲπουδαϲα κατα

μικρον ϋμιν πεμ

πειν ϊνα μετα τηϲ

πιϲτεωϲ ϋμων τε

λιαν εχηται την

6

γνωϲιν · τρια ου

δογματα εϲτιν

κυ · ζωη · πιϲτιϲ

ελπιϲ · αρχη · και τε

λοϲ ημων · και δι

κεοϲυνη κριϲε

ωϲ αρχη · και τε

λοϲ αγαπη ευφρο

ϲυνη και αγαλ

λιαϲεωϲ εργων

εν δικαιοϲυναιϲ

7

μαρτυρια ˙ εγνωρι

ϲεν γαρ ημιν ο δε

ϲποτηϲ δια των

προφητων τα πα

ρεληλυθοτα και

τα ενεϲτωτα τω

μελλοντων δουϲ

απαρχαϲ ημιν

γευϲεωϲ ων τα

καθ εκαϲτα βλε

ποντεϲ ενεργου

μενα καθωϲ ε

λαληϲεν οφιλο

μεν πλουϲιωτε

ρον και ϋψηλοτερο

προϲαγειν τω φο

8

βω αυτου εγω δε

ουχ ωϲ διδαϲκα

λοϲ αλλ ωϲ ειϲ εξ υ

μων ϋποδιξω ο

λιγα δι ων εν τοιϲ

παρουϲιν ευφρα

2:1

θηϲεϲθε ημερω

ουν ουϲων πο

νηρων και αυτου

του ενεργουντοϲ

εχοντοϲ την εξου

ϲιαν οφιλομεν ε

αυτοιϲ προϲεχο

τεϲ · εκζητειν τα

δικαιωματα κυ

2

τηϲ ουν πιϲτεωϲ

ημων ειϲιν βοη

θοι · φοβοϲ · ϋπο

μονη τα δε ϲυν

μαχουντα ημιν

μακροθυμια · και

3

εγκρατια · τουτω

μενοντων τα

προϲ κν αγνωϲ

ϲυνευφρενον

ται αυτοιϲ · ϲοφι

α · ϲυνεϲιϲ επιϲτη

4

μη γνωϲιϲ πεφα

νερωκεν γαρ ημι

δια παντων τω

προφητων οτι ου

τε θυϲιων ουτε ο

λοκαυτωματων

ουτε προϲφορω

χρηζει λεγων ο

5

τε μεν τι μοι πλη

θοϲ των θυϲιων

ϋμων λεγει κϲ

πληριϲ ειμι ολο

καυτωματων κ(αι)

ϲτεαρ αρνων και

αιμα ταυρων και

τραγων ου βουλομε

ουδ αν ερχηϲθε ο

φθηναι μοι τιϲ γαρ

εξεζητηϲεν ταυ

τα εκ των χιρων

ϋμων πατιν μου

την αυλην ου προϲ

θηϲεϲθαι ουδε ε

αν φερηται ϲεμι

δαλιν ματαιον

θυμιαμα βδελυ

γμα μοι εϲτιν

ταϲ νεομηνιαϲ ϋ

μων και τα ϲαββα

τα ουκ ανεχομαι

6

ταυτα ουν κατηρ

γηϲεν ϊνα ο καινοϲ

http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspxΔεν υπάρχουν σχόλια: